21-02-60 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561  
16-02-61 : ประกาศการฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (กลุ่มที่ 14 อาคาร 28 ห้อง 2871 ชั้น7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)  
13-02-61 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.การแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง  
29-01-61 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ EXIT EXAM ปีการศึกษา 2560
04-12-60 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
17-11-60 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
07-11-60 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
27-10-60 : ประกาศกำหนดการอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
12-10-60 : ประกาศกำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวณความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ประจำปีการศึกษา 2560  
04-10-60 : ประกาศกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
01-10-60 : ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
21-09-60 : ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 
21-09-60 : จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาขแมร์ และภาษาญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
13-09-60 : ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
13-09-60 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
12-09-60 : แจ้งการทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 (รอบพิเศษ) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ณ ห้อง 2964 ชั้น 6 อาคาร 29 
30-08-60 : ประกาศเชิญร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง สารพันโรคปวดป้องกันรักษาได้ด้วยทุยหนา โดยแพทย์จีน หลี่ ฮั่น เฉิน
24-08-60 : ประกาศศูนย์ภาษาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
10-08-60 : ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยกำหนดจัดงาน"25 ปี สกว. :สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
10-08-60 : ประกาศกำหนดการทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2560 (รหัส 60) ณ ห้องโถ่งใต้อาคาร 28