วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐
โครงการจัดค่ายธรรมะ
วันอาสาฬหบูชา
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

 21-07-60 ประกาศ : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
 21-07-60 ประกาศ : การสอบและการจัดอบรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
 19-07-60 ประกาศ : วิทยาการแพทย์ทางเลือก เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัย บทความทางวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 19-07-60 ประกาศ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบการให้คะแนนนักศึกษาในกลุ่มรายวิชา pre-clinic
 11-07-60 ประกาศ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบรับตรงรอบที่ 3)
 05-07-60  ประกาศ : ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
 30-06-60 ประกาศ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบรับตรงรอบที่ 3)
 23-06-60 ประกาศ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชัพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา2559
 23-06-60 ประกาศ : กำหนดการรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรงรอบที่ 3
 22-06-60 ประกาศ : ตารางการอบรมการสอบใบประกอบโรคศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559
 20-06-60 ประกาศ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง "ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560"