11-12-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
07-12-61 : ประกาศตารางเรียน-ตารางสอน ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2561
26-11-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
23-11-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 2561 
15-11-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
24-07-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
18-07-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
13-07-61 : ประกาศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้าภาคในเวลาราชการประจำปีการศึกษา 2561
11-07-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
29-06-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
20-06-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 
12-06-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  
04-05-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ประกาศผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
27-04-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2561 
20-04-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
09-04-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560