28-11-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2562 
08-11-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษาที่ 2562 
25-10-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษาที่ 2562 
17-10-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษาที่ 2562 
19-09-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2562