04-12-60 :ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
17-11-60 :ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
07-11-60 :ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
27-10-60 :ประกาศกำหนดการอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
12-10-60 :ประกาศกำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวณความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ประจำปีการศึกษา 2560  
04-10-60 :ประกาศกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
01-10-60 :ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
21-09-60 :ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 
21-09-60 :จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาขแมร์ และภาษาญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
13-09-60 :ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
13-09-60 :ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
12-09-60 :แจ้งการทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 (รอบพิเศษ) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ณ ห้อง 2964 ชั้น 6 อาคาร 29 
30-08-60 :ประกาศเชิญร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง สารพันโรคปวดป้องกันรักษาได้ด้วยทุยหนา โดยแพทย์จีน หลี่ ฮั่น เฉิน
24-08-60 :ประกาศศูนย์ภาษาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
10-08-60 :ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยกำหนดจัดงาน"25 ปี สกว. :สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
10-08-60 :ประกาศกำหนดการทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2560 (รหัส 60) ณ ห้องโถ่งใต้อาคาร 28