นางปาริชาติ  สำเภาเงิน


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางนฤมล  ร่วมจิตร


ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวจำเนียร  สุริยวงศ์


ตำแหน่ง  พยาบาลประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
นางสาวอินทิรา  สิทธิโครต


ตำแหน่ง  พยาบาลประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
นาวสาวเพ็ญนภา  เจียรรัตนพงศ์


ตำแหน่ง  พยาบาลประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนนางสาวนารีรัตน์  มุนีจักร์


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายพิสิฐ  ปู่โตไทยะ


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวณัฐนันท์  ภู่วัฒนา


ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์นางมันทนา  พันธุ์รัตน์


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการนายเอกลักษณ์  สุรินทนนท์รักษ์


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ