นางปาริชาติ  สำเภาเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5157

 

นางนฤมล  ร่วมจิตร
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5188

 

นางสาวจำเนียร  สุริยวงศ์
ตำแหน่ง  พยาบาลประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5184

 

นางสาวอินทิรา  สิทธิโครต
ตำแหน่ง  พยาบาลประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5184

 

นางสาวเพ็ญนภา  เจียรรัตนพงศ์
ตำแหน่ง  พยาบาลประจำสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5184

 

นางสาวนารีรัตน์  มุนีจักร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5154

 

 

นายพิสิฐ  ปู่โตไทยะ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5157

 

นางสาวหทัยรัตน์  เส้งช่วย
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5184

 

นางมันทนา  พันธุ์รัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5179

 

นายเอกลักษณ์  สุรินทนนท์รักษ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5157