สถานที่ตั้ง    สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                   39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
                   โทร 0 - 2942 - 6900 - 99 ต่อ 5184  หรือ 0 - 2513 - 7839
                   โทรสาร 0-2513-7842 
                   Website : http://www.amc.chandra.ac.th/ccm