20-06-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 
12-06-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  
04-05-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ประกาศผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
27-04-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2561 
20-04-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
09-04-61 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  
21-02-60 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561  
16-02-61 : ประกาศการฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (กลุ่มที่ 14 อาคาร 28 ห้อง 2871 ชั้น7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)  
13-02-61 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.การแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง  
29-01-61 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ EXIT EXAM ปีการศึกษา 2560
12-10-60 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ประจำปีการศึกษา 2560