ปีพุทธศักราช 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มณฑล ฟูเจี้ยน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อธิการบดีในขณะนั้น ได้ลงนามแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์พรผจง  เลาหวิเชียร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกเป็นคนแรก โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีกิจกรรมสำคัญและมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

12 มีนาคม  2549  ลงนามความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนกับสมาคมแพทย์จีน   ในประเทศไทย

14 ธันวาคม 2549 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่บุคคลทั่วไป

30  ธันวาคม  2549  เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี

13  เมษายน  2550  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ให้ผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิตกับโรงพยาบาลแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง

8  พฤษภาคม  2550  เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทาง การวิจัยและงานด้านโรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน

29 พฤษภาคม 2550 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี

16  สิงหาคม  2550 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง (ครั้งที่ 2)

22  พฤษภาคม  2551  ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลกรุงเทพ

25  สิงหาคม  2552  ลงนามความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลสินแพทย์          เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

1 ตุลาคม 2552 รองศาสตราจารย์ปรานี  ปิ่นเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

23 ธันวาคม 2552 นางสาวนฤมล  พลายงาม ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

10 พฤษภาคม 2553 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนฉบับเพิ่มเติมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

17 ตุลาคม 2554 นายเอนก  เทียนบูชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและงานอาคารสถานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

22 กุมภาพันธ์ 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีมติเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

14 เมษายน 2555 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

15 พฤษภาคม 2555 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง

11 ตุลาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1 ธันวาคม 2555 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยกับโรงพยาบาลแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง

10 เมษายน 2556 นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

7 ตุลาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

22 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

15 มิถุนายน 2558 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย   ฉบับเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง

18 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 นายเมธี  รุ่งโรจน์สกุล พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

16 กันยายน 2559 นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

16 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย  จัตุรัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

16 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  เจนวิถีสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

22 ตุลาคม 2559 นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

22 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย  จัตุรัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

22 ตุลาคม 2559 นายพิสุทธิ์  พวงนาค พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

19 มกราคม 2560 นายพิสุทธิ์  พวงนาค พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

19 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  เทิดบารมี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

19 มกราคม 2560 นางสาววีรนุช  สระแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4 เมษายน 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แห่งราชอาณาจักรไทย และ ศูนย์วิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนจีน มณฑลเหลียวหนิง โรงพยาบาลสาธิตแห่งที่ 2 สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

18 เมษายน 2560 นายบดินทร์  เจะเลง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

29 มิถุนายน 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

18 กรกฎาคม 2560 นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

18 กรกฎาคม 2560 นายพิสุทธิ์  พวงนาค พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและ   วิเทศสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2560 นางสาววีรนุช  สระแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

18 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  เทิดบารมี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1222/2560

9 ตุลาคม 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แห่งราชอาณาจักรไทย และ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

1 พฤศจิกายน 2560 นายพิสุทธิ์  พวงนาค พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  เทิดบารมี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

1 พฤศจิกายน 2560 นายเสกข์วิศิษย์  แสงฟ้าธนสุข พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

1 พฤศจิกายน 2560 นางวรรณธิดา  รักษากุล พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก