สถานที่ตั้ง  : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                   39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
                   โทร 02-942-6800 ต่อ 5155 หรือ 02-513-7842
                   โทรสาร 02-513-7842
                   Website : http://www.amc.chandra.ac.th/