นายพิสุทธิ์  พวงนาค
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  เทิดบารมี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 
นายเสกข์วิศิษย์  แสงฟ้าธนสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก