นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 
นายพิสุทธิ์  พวงนาค
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
รักษาราชการแทน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก