ศาสตราจารย์ เฉา จั้ว จวิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

นายธนภัทร  จินตกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ดร.เมธี  รุ่งโรจน์สกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก


นายพัฒนพงศ์  จินดามงคล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก


นายวรวีร์  สีมาชัยบวร
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก


นางสาวมัทนพัชร  แพรเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

นายสุทธิสกนธ์  วรรธนะชัยแสง
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
นายเสกข์วิศิษย์  แสงฟ้าธนสุข
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

นางสาวน้ำทิพย์  แซ่ว่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก