นางวรรณธิดา  รักษากุล

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รก. หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
นางสาวอรอนงค์  บุญกิจเจริญ
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
นายบดินทร์  เจะเลง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิศรินทร์  ฉายแก้ว
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณวิมล  พุ่มอาศัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
นางสาวกตัญญู  กองหาญ
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพรพิมล  วงษ์ศุข
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมลฤดี  เพชรบูรณิน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุมาลี  ไสรัตน์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพจมาศ  หัสกุล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวรวิทย์  ราชมภู

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุเนตร  แคนคง
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายฤทธิ์  มุขเงิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร