นายบดินทร์  เจะเลง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
นาวสาวอรอนงค์  บุญกิจเจริญ
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิศรินทร์  ฉายแก้ว
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณวิมล  พุ่มอาศัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
นางสาวพรพิมล  วงษ์ศุข
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวกตัญญู  กองหาญ
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
 นางสาวสุมาลี  ไสรัตน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นางสาวมลฤดี  เพชรบูรณิน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นายจักกพันธุ์  ชื่นบาน
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายสุเนตร  แคนคง
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 นายฤทธิ์  มุขเงิน
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์