แพทย์แผนจีนร่วมใจภักดิ์จิตอาสาเพื่อประชาพ้นโรค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 คณะศึกษาดูงานกระทรวงสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเจียงซี มณฑลเจียงซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 คณะผู้บริหารกรมบริหารยาแผนโบราณจีน กระทรวงสาธารณสุข สาธารณะรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กระทรวงสาธารณสุขกานชู มลฑลกานชู สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (ถนนวัฒนธรรม) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
สืบสานประเพณีสงกานต์ประจำปี 2561
กิจกรรม QA Day 2561
พิธีมอบปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2561
งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
งานไทย-เซียงไฮ้ ครั้งที่ 30
ลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ ๗๗ ปี